బాంకెట్ హాల్

White Diamond Hotel

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,650 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,850 నుంచి

2 ఇండోర్ స్థలాలు 200, 1000 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 700 ppl

+91 99150 0 0280

Near Curo Mall,Mithapur, Mithapur, Jalandhar, Punjab 144003, India, Jalandhar
+91 99150 00280
+91 97795 54649
+91 181 268 0177
https://www.facebook.com/WhiteDiamondHotelResort/
http://www.whitediamondhotel.com/
reservation@whitediamondhotel.com
info@whitediamondhotel.com
బాంకెట్ హాల్