వేదిక

The Regent Park Hotel

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 600 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 900 నుంచి

6 ఇండోర్ స్థలాలు 30, 50, 60, 100, 400, 600 ppl

+91 93172 1 0055

Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab 144002, India
+91 93172 10055
+91 181 504 0505
http://www.facebook.com/Regentparkhotel/
http://www.regentparkhotel.net/
regentparkhotel@gmail.com
బాంకెట్ హాల్