જલંધર માં લગ્નના સ્થળો

0

Master Tara Singh Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: indian, american, chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

Plot No 333/334/335, New Railway Road, Fentonganj, Jalandhar, Punjab 144001, India

Hotel Maharaja Residency combine comfort and outstanding services. 3 fully air-conditioned banquet halls for all your demands.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near GTB Market, Guru Teg Bahadur Nagar,, Bootan Mandi, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near BSF Chowk, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

G T Road, New Bmc Chowk, G T Road,, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Thai, Asian, Continental, Indian, Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Palampur - Dharamshala Rd, Ghuggar, Palampur, Himachal Pradesh 176061, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near BSF Chowk, GT Road, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Jalandhar, Punjab 144004, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab 144002, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine kitchen with Indian, Oriental, Italian, Tandoor & Bakery Sections

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

G.T Road, Near I.S.B.T, Jawahar Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Nam Dev Chowk G.T. Road, Jalandhar, Punjab 144001, India

Ramada Jalandhar City Centre is a mix of comfort residence and modern type of service. This hotel is perfect to be among the best venue places in Jalandhar. Charm banquet halls, lush marriage lawn and lovely terrace is an ideal choice.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Curo Mall,Mithapur, Mithapur, Jalandhar, Punjab 144003, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Parikrama City Centre, Adjoin, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

G.T. Near G.P.O., Bhagat Namdev Chowk, Jalandhar, Punjab 144001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Continental,Italian,Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 5 બતાવો