બેન્ક્વેટ હોલ

0

Nam Dev Chowk G.T. Road, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

Ramada Jalandhar City Centre is a mix of comfort residence and modern type of service. This hotel is perfect to be among the best venue places in Jalandhar. Charm banquet halls, lush marriage lawn and lovely terrace is an ideal choice.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Parikrama City Centre, Adjoin, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab 144002, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine kitchen with Indian, Oriental, Italian, Tandoor & Bakery Sections

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Plot No 333/334/335, New Railway Road, Fentonganj, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

Wedding Hotel Maharaja Residency is a modern hotel providing 3 newest banquet halls with a pleasantly bright interior. Choose a hall for a celebration, and our managers take care of organizing the wedding and scenery.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

G.T. Near G.P.O., Bhagat Namdev Chowk, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Continental,Italian,Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Master Tara Singh Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: indian, american, chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near BSF Chowk, GT Road, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opposite Magnum Mall, Jawahar Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

Wedding 4 star Hotel President with its high-class service, attentive attitude to the guests and, of course, wedding amenities is an ideal place for starting long journey of togetherness.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ladowali Rd, Opposite Circle Education Office, Arjun Nagar, Central Town, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, Indian, Chinese, Continental, Oriental

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near GTB Market, Guru Teg Bahadur Nagar,, Bootan Mandi, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Jalandhar, Punjab 144004, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

G.T Road, Near I.S.B.T, Jawahar Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 5 બતાવો