બેન્ક્વેટ હોલ

0

Opposite Magnum Mall, Jawahar Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

Wedding 4 star Hotel President with its high-class service, attentive attitude to the guests and, of course, wedding amenities is an ideal place for starting long journey of togetherness.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab 144002, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine kitchen with Indian, Oriental, Italian, Tandoor & Bakery Sections

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Jalandhar, Punjab 144004, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Ladowali Rd, Opposite Circle Education Office, Arjun Nagar, Central Town, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, Indian, Chinese, Continental, Oriental

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Plot No 333/334/335, New Railway Road, Fentonganj, Jalandhar, Punjab 144001, India, Jalandhar

Wedding Hotel Maharaja Residency is a modern hotel providing 3 newest banquet halls with a pleasantly bright interior. Choose a hall for a celebration, and our managers take care of organizing the wedding and scenery.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

વધુ 5 બતાવો